انجمن مدیریت منابع انسانی ایران
ورود - صفحه اصلی
پيام رئيس هيأت مديره

تحقّق توسعه در کشورها، مستلزم برنامه‌ریزی وسیعی است که تمامی منابع را به کارگرفته و با مدیریت صحیح و استفاده بهینه از آنها حداکثر ارزش افزوده را در سطح ملّی ایجاد کند.

بنگاه‌های اقتصادی از پایه‌های اصلی برنامه‌های توسعه به شمار می‌روند و رشد و توسعه آنها در تعامل با برنامه‌های ملّی رشد و توسعه ملّی را به دنبال دارد. نقش زیر ساخت‌های اجتماعی را دراین تعامل نباید فراموش کرد. انجمن‌ها به عنوان نهاد‌های مدنی منعکس کننده دیدگاه‌ها و چالش‌های بنگاه‌ها اعّم از بنگاه‌های تولیدی، خدماتی، مهندسی و پژوهشی هستند و با حضور خود در مراجع تصمیم‌گیری ملّی می‌توانند نقش مهمّی را در فرایند توسعه ایفا کنند.

بسیاری از این انجمن‌ها در تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه در کشور خود دارای نفوذ فراوان هستند و به عبارتی دیگر دولت‌ها و دولتمردان، با بهره‌گیری از پتانسیل‌ها و توانمندی‌های موجود در انجمن‌ها و نهادهای مدنی، برغنا و استحکام برنامه‌های خود می‌افزایند و در نتیجه به اقتدار بیشتری در اجرای برنامه‌ها دست می‌یابند که به نوعی ضمانت اجرائی قدرتمندی در برنامه‌ریزی و اجرای موفقیّت‌آمیز طرح‌ها و برنامه‌ها به شمار می‌رود.

در کشورمان هرچند که روند تشکیل انجمن‌ها و اتحادیّه‌ها به شکل گیری نهادهای قوام یافته با سطح تأثیر فراوان نینجامیده است امّا شاهد تأسیس انجمن‌های تخصصّی، حرفه‌ای و علمی متعددی به ویژه در سال‌های اخیر بوده‌ایم. این انجمن‌ها با چالش‌های فراوانی مواجه هستند که از آن میان به موانع قانونی که از مراحل نخستین ثبت و آغاز به کار با آن درگیر می‌شوند تا برخی موانع فرهنگی که ریشه در مشکلات کار گروهی و تیمی در کشورمان دارد می‌توان اشاره کرد. به نظر می‌رسد که در ساختار اقتصادی کشورمان که دولت نقش بسیار قوی دارد، واگذاری برخی وظایف دولتی به انجمن‌ها توسط دولت می‌تواند بر اعتبار و حیثیّت اجتماعی انجمن‌ها بیفزاید و موقعیّت آنها را در جامعه تثبیت کند و به این ترتیب این نهادهای مدنی تقویت شده و نقش واقعی خود را در فرایند توسعه بازمی‌یابند.

در ایران ما با توجه به انبوه نیروی انسانی متخصص بیش از پیش نیاز به یک تشکّل مدنی برای هدایت و هدفمندکردن دانش مدیریت منابع انسانی وجود دارد. بنابراین در سال تاسیس انجمن برخی از دلسوزان و متخصصان این دانش گردهم آمدند تا در کنار سایر متخصصان سنگ بنای اولیّن انجمن مدیریت منابع انسانی را پی افکنند. اگرچه این نهال نوپا نیاز به ممارست و تجربه‌اندوزی بیشتر دارد ولی با جسارتی که به خرج داده شده، مطمئناً آینده به نفع این مجموعه رقم خواهد خورد.

انجمن مدیریت منابع انسانی ایران دست تمامی مدیران منابع انسانی سازمان‌ها و بنگاه‌ها، اساتید دانشگاه ها، متخصصّین و کارشناسان حوزه منابع انسانی را به گرمی می‌فشارد و همکاری وسیع آنها را طلب می‌کند تا بتواند با هم‌افزائی و حرکت جمعی به اهداف خود دست یابد و برنامه‌های توسعه منابع انسانی را در سطح بنگاه‌ها و در سطح ملّی محقّق سازد. استقبال قابل توجه افراد حقیقی و حقوقی برای عضویت، آینده روشن و درخشانی را برای انجام مدیریت منابع انسانی ایران ترسیم کرده است.

 

سیّد مسعود همایونفر

  
اخبار
  
خبرنامه
  
اطلاع رسانی
  
گفتمان منابع انسانی
  
اشتراك در پورتال
ورود پست الكترونيكی
آدرس ايميل:
اشتراك