درباره انجمن

انجمن مديريت منابع انساني ايران ، انجمني است غير دولتي، غير انتفاعي كه در سال 1383 با هدف اشاعه فرهنگ مديريت منابع انساني، توسعه دانش و ارتقاء سطح پژوهش، مشاركت و تاثير گذاري در تدوين قوانين و مقررات و هم چنين ايجاد فضاي مناسب جهت تبادل اطلاعات، تجربيات و ايده هاي نوين در حوزه مديريت منابع انساني كشورتاسيس گرديد.

چشم انداز:

شناخته شدن به عنوان يك مرجع حرفه اي و پيشتاز در مهم ترين موضوعات مديريت منابع انساني در سطح منطقه

ماموريت:

  • تلاش در جهت رشد، توسعه و ساماندهي حرفه منابع انساني به عنوان پيش برنده استراتژي سازمان ها
  • ارائه راه كارهاي مناسب براي كمك به سازمان ها در جهت تعالي منابع انساني
  • مشاركت و تاثير گذاري بر تدوين و تصويب قوانين و استانداردهاي مرتبط
  • فراهم كردن بستر مناسب براي مشاركت متخصصين منابع انساني، دولت، حوزه هاي كسب و كار، دانشگاه و رسانه در ارائه راه حل هاي نوآورانه و پيشدستانه موضوعات منابع انساني

photo 2018-04-03 11-00-23

photo 2018-11-14 13-42-42