هیئت مدیره

نام:عین اله

نام خانوادگی: فرامرز
سمت: منشی

پست الکترونیکی: faramarz@idro.org