هیئت مدیره

نام: خلیل

نام خانوادگی: میرخانی
سمت: نایب رئیس دوم
پست الکترونیکی: kh.mirkhani@ikco.ir