برنامه نشست های تعالی منابع انسانی

برنامه دو نشست آینده به شرح ذیل است

۲۳ مرداد ماه و ۶ شهریور ماه