آزمون بهزیستی روانی

توضیحاتکاربردتوضیحات شرایط حال خوب که عملا سبب حضور مثبت در زندگی است بسیار مهم است. باید این شرایط مورد پایش…
تومان 10,000

بسته سنجش و تحلیل استعداد مدیریت و رهبری

توضیحاتنمونه گزارشتوضیحات مزیت این خدمت کمک به تصمیم‌گیری برای انتخاب بهینه افراد برای پستهای مدیریتی (بر اساس شرایط سازمان و…
تومان 700,000

سبک دفاعی و تقابلی

توضیحاتکاربردنمونه گزارشتوضیحات هر شخصی حسب شاکله شخصیت و تربیت خود سبک خاصی برای برونرفت از شرایط دشوار و موقعیتهای استرسی…
تومان 10,000