آزمون بهزیستی روانی

توضیحاتکاربردنمونه گزارشتوضیحات مزیت این خدمت آن است که وضعیت نگاه به زندگی که در روانشناسی مثبت بسیار مهم است سنجیده…
تومان 8,000

بسته سنجش و تحلیل دانش‌آموزی و دانشجویی

توضیحاتکاربردنمونه گزارشتوضیحات مزیت این خدمت شناخت چهارچوب زیربنایی شخصیت شناخت الگوهای ترجیحی ذهنی و سبکهای پایه رفتاری شناخت استعدادهای عمومی…
تومان 180,000

هوش هیجانی با نگره سازمانی

توضیحاتکاربردنمونه گزارشتوضیحات هوش هیجانی یک مفهوم وسیع و چندکاربرده است. بخشی از توان ذهنی انسان در شهود هیجانی، درک احساسات،…
تومان 30,000

سبک بروز و ظهور در جمع و جامعه

توضیحاتکاربردنمونه گزارشتوضیحات این سنجش بسیار خاص است که معمولا کمتر مورد استفاده قرار میگیرد. حجم هیجان برونگرایی و میزان نیاز…
تومان 20,000

سنجش نواحی مغز – گزارش بلند

محتوای گزارش یا نتایج پرسشنامه این گزارش با شاکله شخصیت خود، الگوهای رفتاری مهم، سبکهای ترجیحی ذهنی خود آشنا شده و گویی آینه‌ای در برابر درون خودتان گذاشته‌اید

تومان 60,000

سنجش نواحی مغز – گزارش کوتاه

محتوای گزارش یا نتایج پرسشنامه این گزارش با شاکله شخصیت خود، الگوهای رفتاری مهم، سبکهای ترجیحی ذهنی خود آشنا شده و گویی آینه‌ای در برابر درون خودتان گذاشته‌اید

تومان 20,000

هوش هیجانی با نگره اجتماعی

محتوای گزارش یا نتایج پرسشنامه این گزارش با شاکله شخصیت خود، الگوهای رفتاری مهم، سبکهای ترجیحی ذهنی خود آشنا شده و گویی آینه‌ای در برابر درون خودتان گذاشته‌اید

تومان 30,000

بسته ارزیابیهای برتریها و فضایل

محتوای گزارش یا نتایج پرسشنامه این گزارش با شاکله شخصیت خود، الگوهای رفتاری مهم، سبکهای ترجیحی ذهنی خود آشنا شده و گویی آینه‌ای در برابر درون خودتان گذاشته‌اید

تومان 30,000

آزمون خدمت تجمیعی تحلیل شخصیت مبتنی بر روانشناسی مثبت

محتوای گزارش یا نتایج پرسشنامه این گزارش با شاکله شخصیت خود، الگوهای رفتاری مهم، سبکهای ترجیحی ذهنی خود آشنا شده و گویی آینه‌ای در برابر درون خودتان گذاشته‌اید

تومان 500,000

آزمون شاکله شخصیت و ترجیحات ذاتی​ (ترجیحات پایه) (MBTI-S2)

محتوای گزارش یا نتایج پرسشنامه این گزارش با شاکله شخصیت خود، الگوهای رفتاری مهم، سبکهای ترجیحی ذهنی خود آشنا شده و گویی آینه‌ای در برابر درون خودتان گذاشته‌اید

از تومان 20,000

سبک مدیریت تناقض و مواجهه در تقابل

توضیحاتکاربردنمونه گزارشتوضیحات یکی از مدلهای بسیار معروف که سبکهای ترجیحی هر فرد را در موارد چالشی و ناسازگاری ارزیابی میکند…
تومان 20,000

تیپ‌شناسی رفتاری: شاکله رفتار هیجانی در تیم و نمود رفتاری

توضیحاتکاربردتوضیحات این سنجش بر پایه مدل DiSC طرحریزی گردیده است. این مدل از جمله مدلهای کاربردی است که مبنای تجربی…
تومان 10,000

آزمون شرایط عمومی روان بر اساس NEO (مدل ۵گانه)

توضیحاتکاربردتوضیحات این سنجش یک سنجش چند کاربردی و شناخته شده است که متاسافنه روش تفسیر آن و استفاده از آن…
تومان 10,000

آزمون نستوهی و مقاومت

توضیحاتکاربردتوضیحات با این پرسشنامه میزان سرسختی مثبت که دوام اشتیاق و میزان ایستادگی و شجاعت زمینه‌ای را برای تحقق اهداف…
تومان 10,000