آزمون بهزیستی روانی

توضیحاتکاربردنمونه گزارشتوضیحات مزیت این خدمت آن است که وضعیت نگاه به زندگی که در روانشناسی مثبت بسیار مهم است سنجیده…
تومان 8,000

سنجش نواحی مغز – گزارش بلند

محتوای گزارش یا نتایج پرسشنامه این گزارش با شاکله شخصیت خود، الگوهای رفتاری مهم، سبکهای ترجیحی ذهنی خود آشنا شده و گویی آینه‌ای در برابر درون خودتان گذاشته‌اید

تومان 60,000

سنجش نواحی مغز – گزارش کوتاه

محتوای گزارش یا نتایج پرسشنامه این گزارش با شاکله شخصیت خود، الگوهای رفتاری مهم، سبکهای ترجیحی ذهنی خود آشنا شده و گویی آینه‌ای در برابر درون خودتان گذاشته‌اید

تومان 20,000

سبک مدیریت تناقض و مواجهه در تقابل

توضیحاتکاربردنمونه گزارشتوضیحات یکی از مدلهای بسیار معروف که سبکهای ترجیحی هر فرد را در موارد چالشی و ناسازگاری ارزیابی میکند…
تومان 20,000

تیپ‌شناسی رفتاری: شاکله رفتار هیجانی در تیم و نمود رفتاری

توضیحاتکاربردتوضیحات این سنجش بر پایه مدل DiSC طرحریزی گردیده است. این مدل از جمله مدلهای کاربردی است که مبنای تجربی…
تومان 10,000

آزمون شرایط عمومی روان بر اساس NEO (مدل ۵گانه)

توضیحاتکاربردتوضیحات این سنجش یک سنجش چند کاربردی و شناخته شده است که متاسافنه روش تفسیر آن و استفاده از آن…
تومان 10,000

آزمون نستوهی و مقاومت

توضیحاتکاربردتوضیحات با این پرسشنامه میزان سرسختی مثبت که دوام اشتیاق و میزان ایستادگی و شجاعت زمینه‌ای را برای تحقق اهداف…
تومان 10,000

آزمون بهزیستی روانی

توضیحاتکاربردتوضیحات شرایط حال خوب که عملا سبب حضور مثبت در زندگی است بسیار مهم است. باید این شرایط مورد پایش…
تومان 10,000

بسته سنجش و تحلیل استعداد مدیریت و رهبری

توضیحاتنمونه گزارشتوضیحات مزیت این خدمت کمک به تصمیم‌گیری برای انتخاب بهینه افراد برای پستهای مدیریتی (بر اساس شرایط سازمان و…
تومان 700,000

سبک دفاعی و تقابلی

توضیحاتکاربردنمونه گزارشتوضیحات هر شخصی حسب شاکله شخصیت و تربیت خود سبک خاصی برای برونرفت از شرایط دشوار و موقعیتهای استرسی…
تومان 10,000