كلیه مدیران ، متخصصان ، كارشناسان منابع انسانی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی حائز شرایط مطابق با آئین نامه عضویت می توانند به عضویت انجمن درآیند .

  • آیین نامه عضویت
  • فرم های لازم
  • تعداد اعضا

تعداد بازدیدکنندگان

Today 78

All 629111