مطابق با آئین نامه اجرائی كمیته های تخصصی ، این كمیته ها پیگیر وظایف مهم زیر شدند:

  • مشاركت در برنامه ریزی استزاتژیكی انجمن مدیریت منابع انسانی
  • مشاركت در تدوین و اجرای استانداردها و الگوهای مورد نیاز مدیریت منابع انسانی
  • انجام فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی در داخل و خارج از كشور
  • ارائه خدمات مشاوره ای ، آموزشی و پژوهشی
  • فعالیت در جذب افراد متخصص
  • مشاركت در تهیه و تنظیم پیش نویس قوانین و مقررات ملی
  • مشاركت در برگزاری همایشها و نمایشگاههای داخلی و خارجی
  • ایجاد بانك اطلاعات در زمینه های مرتبط با موضوع فعالیت هر كمیته تخصصی
  • مشاركت در تدوین و انتشار نشریات تخصصی انجمن و سایر فعالیتهای مرتبط

photo 2018-04-03 11-00-23

photo 2018-11-14 13-42-42