مطابق با ماده 13 آئین نامه اجرائی یكپارچه كمیته های تخصصی ، اعضاء هر كمیته از بین خود 5 نفر را به عنوان اعضاء هیئت اجرائی ، و اعضاء هیئت اجرائی نیز از بین خود 3 نفر را به عنوان هیئت رئیسه انتخاب نمودند كه اسامی آنها در زیر آمده است :

اعضاء هیئت اجرائی كمیته تخصصی  جبران خدمت و مزایای منابع انسانی :

 آقای حمید موسولی رئیس
آقای علی اکبر مراد عباسی  نائب رئیس
خانم فاطمه خدابخشی زاده   دبیر
آقاي محسن پير  عضو اصلی
آقاي اکبر عبدالهی  عضو اصلی

 

اعضاء هیئت اجرائی كمیته تخصصی روابط کار و کارکنان :

آقاي نیو نوذری رئیس
آقاي علی اصغر یوسف پور نائب رئیس
آقاي یحیی صالحی زاده  دبیر
آقاي داود مقدم عضو اصلی
خانم ژیلا غلامی عضو اصلی

اعضاء هیئت اجرائی كمیته تخصصی برنامه ریزی و تامین منابع انسانی :

آقاي مصطفی پرخوان رئیس
آقاي حبيب اله پزشك نائب رئیس
آقاي خليل ميرخاني دبیر
خانم مریم تقی نژاد عضو اصلی
آقای محمد رضا عبد خوشخو عضو اصلی

اعضاء هیئت اجرائی كمیته تخصصی توسعه منابع انسانی :

آقاي محمدعلي مهدوي رئیس
آقاي عزیزاله میردار نائب رئیس
آقاي علي محمد آقاعليخاني دبیر
آقاي حجت اله يبلوئي  عضو اصلی
آقاي محمد اعظمی نژاد عضو اصلی

اعضاء هیئت اجرائی كمیته تخصصی راهبردها (رهبری و استراتژی) :

آقاي غلامعلی دینی
رئیس
آقاي رضا قلی پور نائب رئیس
بابک توژان دبیر
محمد امین عسگری عضو اصلی
آقای محمد حسین مهدی پور عضو اصلی

اعضاء هیئت اجرائی كمیته دانشجویی :

آقای محمد کارگر شورکی رئیس
آقاي مجید منوچهری نائب رئیس
آقاي سید عباس مرادی شیرازی دبیر
آقای محمد جواد آبگون عضو اصلی
آقای مصطفی کنگانی عضو اصلی

 

 

photo 2018-04-03 11-00-23

photo 2018-11-14 13-42-42