به­ منظور پويايي و كارآيي بيشتر كميته ­هاي تخصصي به عنوان بازوان اصلي انجمن، هيات مديره سومين دوره انجمن مديريت منابع انساني ايران تغييرات زير را در كميته­ هاي تخصصي اعمال نمود.
ملاك تغييرات بوجود­آمده مدل تعالي منابع انساني انجمن بوده است به­ طوريكه معيارهاي توانمندسازهاي مدل شامل راهبردها و فرآيند كميته­ هاي تخصصي انجمن را تشكيل داد.
 
كميته­ هاي تخصصي انجمن عبارتند از :

photo 2018-04-03 11-00-23

photo 2018-11-14 13-42-42