انجمن مدیریت منابع انسانی ایران به جهت دستیابی به اهداف خود ، بر توان و تجربه اعضاء متكی است و به تعبیری دیگر مجموعه توانمندیهای اعضاء و میزان مشاركت و همكاری آنها در فعالیتهای انجمن تصویر كلی از نقش انجمن را در اذهان جامعه ایجاد می كند .

به منظور شناخت توانمندیهای اعضا و ایجاد سینرژی و هم افزائی و دستیابی به پتانسیل هایی كه بتواند انجمن را در حصول به اهداف استراتژیك یاری رساند ، در سال نخست تاسیس اقدام به تشكیل كمیته های تخصصی نمود.

اعضاء انجمن متناسب با دانش و تجربه خود در شش كمیته تخصصی گرد آمدند .كمیته های تخصصی هر كدام طبق برنامه هائی كه تهیه و تصویب كرده بودند ، فعالیت هایی را به اجرا گذاشتند و در سایر برنامه های انجمن نیز مشاركت داشتند.

photo 2018-04-03 11-00-23

photo 2018-11-14 13-42-42