•  امكان توسعه انجمن و ایجاد هماهنگی در فعالیتها در سراسر كشور
  • ایجاد فضای مناسب برای تبادل اطلاعات و تجربیات در زمینه منابع انسانی
  •  ایجاد زمینه جذب همكاری افراد متخصص
  • ایجاد هم افزائی پایدار میان كلیه اعضاء انجمن

تعداد بازدیدکنندگان

Today 80

All 629113