•  امكان توسعه انجمن و ایجاد هماهنگی در فعالیتها در سراسر كشور
  • ایجاد فضای مناسب برای تبادل اطلاعات و تجربیات در زمینه منابع انسانی
  •  ایجاد زمینه جذب همكاری افراد متخصص
  • ایجاد هم افزائی پایدار میان كلیه اعضاء انجمن

photo 2018-04-03 11-00-23

photo 2018-11-14 13-42-42