setiz-corona

 

ایجاد شعب در استانها در ترویج فرهنگ مدیریت به طور عام و توسعه فرهنگ مدیریت منابع انسانی به طور خاص واجد اهمیت و ضرورت است ، این موضوع به خصوص در كشورهایی مثل ایران كه با چالش توسعه نیافتگی در نقاط دور از مركز مواجه هستند بیشتر به چشم می آید ، بنابراین توسعه تشكیلاتی انجمن مدیریت منابع انسانی ایران برای پوشش گودالهای توسعه نیافتگی بسیار حائز اهمیت است .

تعداد بازدیدکنندگان

Today 49

All 642915

photo 2018-04-03 11-00-23

photo 2018-11-14 13-42-42