سبد خرید

راهنمای خرید

این كتاب در موضوع منتورینگ منبع اصیل تلقی می شود كه آخرین چاپ آن در سال 2002 بوده كه ترجمه حاضر از این كتاب می باشد.

محتویات كتاب علاوه بر تجارب نویسنده محترم ، مرور وسیع ادبیات و پژوهش های عمیق ایشان را نیز شامل می شود. در واقع مطلب آن ، از نظر آخرین پژوهشهای به عمل آمده غنی و تا اندازه زیادی ، حاوی مباحث و نظریه های روز است.

كتاب قویا بر جنبه های كاربردی تاكید می كند و ابعاد عملی منتورینگ و نحوه استقرار آن را در سازمانها شرح می دهد.

این كتاب توسط دكتر محمد علی بابایی ترجمه و از طرف انجمن مدیریت منابع انسانی ایران منتشر شده است.

Price: 10,000ت
Quantity: