سبد خرید

راهنمای خرید

اين كتاب که با همکاري انجمن اروپايي مديريت کارکنان (EAPM) به رشته تحرير درآمده، چالش هاي خاص و متفاوت مديريت منابع انساني در اتحاديه اروپا را مورد واکاوي قرار داده، تجزيه و تحليلي را ارائه مي دهد که براي هريک از کشورهاي اروپايي توسط نويسندگاني از همان کشورها تدوين شده و محيطي را که کسب و کارها با آن مواجه هستند، مورد ارزيابي قرار مي دهد. مديران شرکت ها و بازرگانان کشورمان از  دير باز روابط اقتصادي گسترده اي با کشورهاي اروپايي داشته اند. هر چند که اين روابط در دوره هاي مختلف زماني، فراز و فرود داشته، اما هيچگاه از اهميت آن کاسته نشده است. اين کتاب براي صاحبان صنايع، تجار و سرمايه گذاران ايراني كه قصد دارند ارتباط تجاري خود را با کشورهاي اروپايي توسعه دهند، از ديدگاه مديريت منابع انساني، بسيار راهگشا است

Price: 15,000ت
Quantity: