اشاعه فرهنگ مديريت منابع انساني و توسعه دانش و ارتقاء سطح پژوهش و ايجاد فضاي مناسب جهت تبادل اطلاعات و تجربيات

توانمندی در انجمن در جهت ارائه پیشنهادها و نظرات به منظور مشاركت در سیاستگذاری و تدوین قوانین و مقررات

توسعه حرفه منابع انساني

تعداد بازدیدکنندگان

Today 81

All 629114