setiz-corona

 

ماموریت انجمن در افق 1404

انجمن مدیریت منابع انسانی ایران تشکلی حرفه ای است که نیازهای حال و آینده سازمان ها، بنگاه های اقتصادی، نهادها، دستگاه ها، مدیران و متخصصین منابع انسانی را در حوزه های مرتبط با مدیریت منابع انسانی با رویکردهای زیر تامین می کند:

  • سامان دهی و توسعه حرفه منابع انسانی
  • ارائه مدل ها و راه کارهای مناسب در جهت تعالی منابع انسانی
  • ارائه و ترویج راه حل های نوآورانه،پیشدستانه و متناسب با مقتضیات کشور در حوزه منابع انسانی
  • توسعه دانش مدیریت منابع انسانی وکاربردی کردن آن
  • همکاری در تدوین و تصویب و جاری سازی قوانین، مقررات و استانداردهای مرتبط در کشور
  • توسعه مشارکت متخصصین و مدیران منابع انسانی کشور در رویکرد های بالا

تعداد بازدیدکنندگان

Today 51

All 642917

photo 2018-04-03 11-00-23

photo 2018-11-14 13-42-42