• تلاش در جهت رشد,توسعه و ساماندهی حرفه منابع انسانی به عنوان پیش برنده استراتژی سازمانها.
  • ارائه راه کارهای مناسب برای کمک به سازمانها در جهت تعالی منابع انسانی.
  • مشارکت و تاثیر گذاری بر تدوین و تصویب قوانین و استانداردهای مرتبط.
  • فراهم کردن بستر مناسب برای مشارکت متخصصین منابع انسانی,دولت,حوزه های کسب و کار,دانشگاه و رسانه در ارائه راه حل های نوآورانه و پیشدستانه موضوعات منابع انسانی.

photo 2018-04-03 11-00-23

photo 2018-11-14 13-42-42