انجمن بوسیله هیأت مدیره ای مركب از هفت عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل از اعضاء صاحب كارت بازرگانی ( یا كارت عضویت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ) كه بوسیله مجمع عمومی عادی و یا عادی بصورت فوق العاده از بین اعضاء و یا نمایندگان قانونی آنان برای مدت 3 سال انتخاب می شوند اداره خواهد شد .

وظایف ، اختیارات و حدود مسؤلیت هیأت مدیره در اساسنامه انجمن مشخص شده است .

  

 

نام: سید مسعود
نام خانوادگی: همایونفر
سمت: رئیس هیات مدیره
تلفن: 88807908
پست الکترونیکی: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
پیام رئیس هیأت مدیره

 

نام:حمید

نام خانوادگی: رحمتیان
سمت: نایب رئیس اول
پست الکترونیکی: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


نام: احمد
نام خانوادگی: بذلی
سمت: نایب رئیس دوم
پست الکترونیکی: 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

abbas-ghaffari

 

نام: عباس

نام خانوادگی: غفاری
سمت: عضو هیات مدیره و خزانه دار
تلفن: 27607000
پست الکترونیکی: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

نام: محمدرضا
نام خانوادگی: انتظاری مقدم
سمت: عضو هیات مدیره و منشی
تلفن:  48224205

پست الکترونیکی:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

             

 

نام:علی

نام خانوادگی: نورالهی
سمت: عضو هیات مدیره
تلفن: 23151100
پست الکترونیکی: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

bayat

نام: موسی
نام خانوادگی: بیات
سمت: عضو هیات مدیره
پست الکترونیکی:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

photo 2018-04-03 11-00-23

photo 2018-11-14 13-42-42