مجمع عمومی بالاترین مرجع تصمیم گیری و متشكل از اعضاء یا نمایندگان رسمی آنان می باشد .

مجمع عمومی بر دو نوع است :

  • مجمع عمومی عادی
  • مجمع عمومی فوق العاده

شرح وظایف و اختیارات هر نوع از مجامع در اساسنامه انجمن آمده است .

تعداد بازدیدکنندگان

Today 80

All 629113