setiz-corona

 

به منظور ایجاد هماهنگی های بیشتر میان كمیته های داوری ، علمی و دبیرخانه جایزه با كمیته راهبری جهت اجرای هر چه دقیق تر فرآیند اعطای جایزه یك نفر فرد آگاه به فرآیند مذكور ترجیحا با سابقه مدیریتی مناسب و نام آشنا در مباحث مدیریت منابع انسانی به عنوان مدیر جایزه از سوی رییس كمیته راهبری انتخاب می گردد .

در حال حاضر آقای محسن صابری سمت مدیریت جایزه را بر عهده دارد.

تعداد بازدیدکنندگان

Today 131

All 639707

photo 2018-04-03 11-00-23

photo 2018-11-14 13-42-42