قابل توجه شرکت کنندگان در آزمون گواهی نامه حرفه ای منابع انسانی

سئوالهای مربوط به قوانین مرتبط با منابع انسانی منحصرا از منابع زیر استخراج می شود. این منابع از سایت های رسمی کشور اخذ شده و در اختیار شما قرار می گیرد. لطفا به تذکرهای ذیل هر کدام توجه فرمائید.

1-    قانون کار

توجه: سئوالها فقط از متن قانون استخراج می شود و آئین نامه ها و دستورالعمل ها در طراحی سئوالها مد نظر نیستند.

2-   قانون تامین اجتماعی

توجه: جهت استفاده متقاضیان، مجموعه کاملی از قوانین و آیین نامه های مربوط به تامین اجتماعی دراختیار قرار گرفته است ولی باید توجه داشته باشید که سئوالها فقط از بخش اصلی قانون یعنی از صفحه 29 تا صفحه 92 و از متن اصلی (نه از زیرنویس ها) استخراج میشود.

3-  قانون مدیریت خدمات کشوری

توجه: سئوالها فقط از متن قانون استخراج می شود و آئین نامه ها و دستورالعمل ها در طراحی سئوالها مد نظر نیستند.

photo 2018-04-03 11-00-23

photo 2018-11-14 13-42-42