بنا به درخواست مديريت محترم عامل شركت گيتي پسند اصفهان و با هماهنگي مديريت منابع انساني اين سازمان در شهريور ماه 1395 براي تعداد 20 نفر از مديران ,رؤسا و كارشناسان حوزه مديريت منابع انساني اين هلدينگ آزمون در سطح كارشناسي منابع انساني در محل اين سازمان در اصفهان برگزار گرديد كه تعداد 15 نفر از آزمون دهندگان موفق به اخذ گواهينامه حرفه اي منابع انساني در سطح كارشناسي شدند.

gitipasand-2 gitipasand-1

photo 2018-04-03 11-00-23

photo 2018-11-14 13-42-42