setiz-corona

 

ششمین دوره آزمون گواهي‌نامه حرفه اي منابع انساني مطابق اطلاع رسانی قبلی،رأس ساعت 9صبح روز پنجشنبه مورخ 95/05/28 در محل مرکز مطالعات و بهره وری منابع انسانی برگزار شد.

اين آزمون در سه سطح کارشناسي، مدير مياني و مدير ارشد با موفقيت برگزار شد. پذيرفته شدگان اين مرحله که دارای حدنصاب نمره قبولی باشند به پانل تخصصي"مصاحبه" دعوت و در صورت موفقيت گواهي‌نامه سطح مورد درخواست به آنان اعطاء خواهد شد.

شايان ذکر است که هفتمین دوره آزمون گواهی نامه حرفه ای منابع انسانی در نيمه دوم بهمن 1395 برگزار می شود. متقاضيانمي­توانند براي شرکت در اين آزمون از هم اکنون نسبت به ثبت نام و ارسال مدارک خود به دبيرخانه انجمن مدیریت منابع انسانی ایران اقدام نمايند.

شایان ذکر است ، انجمن مدیریت منابع انسانی ایران آمادگی دارد، آزمون گواهی نامه حرفه ای منابع انسانی را به طور گروهی و اختصاصی در شرکت های متقاضی برگزار نماید.

تعداد بازدیدکنندگان

Today 1

All 643150

photo 2018-04-03 11-00-23

photo 2018-11-14 13-42-42