پنجمين آزمون گواهي نامه حرفه اي منابع انساني روز پنج شنبه مورخ 94/11/29 در مركز مطالعات بهره وري و منابع انساني برگزار گرديد. از قبول شدگان در سطوح مدير مياني و ارشد دعوت مي شود تا در پانل تخصصي شركت نمايند و در صورت موفقيت در اين مرحله نائل به دريافت  گواهي نامه حرفه اي منابع انساني مي شوند.
شايان ذكر است ثبت نام از متقاضيان ششمين دوره آزمون گواهي نامه حرفه اي منابع انساني از هم اكنون آغاز گرديده است.

photo 2018-04-03 11-00-23

photo 2018-11-14 13-42-42