چهارمين دوره آزمون گواهي نامه حرفه اي منابع انساني در سه سطح كارشناس، مدير مياني، مدير ارشد در روز پنج شنبه 31/ ارديبهشت /94 براي تعداد 20 نفر داوطلبان در محل سازمان مديريت صنعتي برگزار گرديد. پذيرفته شدگان در سطوح مدير مياني و مدير ارشد در مصاحبه و پانل تخصصي شركت نموده و به قبول شدگان نهائي گواهي نامه رسمي اعطا ميگردد.

 

4-dore

تعداد بازدیدکنندگان

Today 79

All 629112