سومين دوره آزمون گواهي نامه حرفه اي منابع انساني در روز پنج شنبه مورخ 16 مرداد سال جاري در مركز مطالعات بهره وري و منابع انساني برگزار شد. در اين دوره شركت كنندگان در سه سطح كارشناس، مديرمياني، مدير ارشد در آزمون شركت كردنند كه مطابق روال گذشته پذيرفته شدگان در صورت لزوم در مصاحبه تخصصي پانل شركت خواهند نمود.

چهارمين دوره آزمون گواهي نامه حرفه اي منابع انساني بهمن ماه سال 1393 برگزار خواهد شد و متقاضيان مي توانند با مراجعه به سايت انجمن و تكميل و ارسال مدارك براي ثبت نام در آزمون بعدي اقدام نمايند.                               

 

3-dore         3-dore1

photo 2018-04-03 11-00-23

photo 2018-11-14 13-42-42